Vissza a fő oldalra

 

FEKETEHEGY - SZÁRAZRÉT POLGÁRAI

EGYESÜLETÉNEK

ALAPSZABÁLYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §

 

1.)      A FEKETEHEGY-SZÁRAZRÉT POLGÁRAI EGYESÜLET (továbbiakban: egyesület) a városrész polgárai érdekében létrehozott, önkormányzati elv alapján működő, tagjainak önkéntes társulásával létrejött érdekképviseleti társadalmi szervezet.

 

2. §

 

1.)      Az egyesület neve: FEKETEHEGY- SZÁRAZRÉT POLGÁRAI EGYESÜLETE

 

Rövidített neve: FSZPE

 

2.)      Az egyesület székhelye:            8000. SZÉKESFEHÉRVÁR

III. BÉLA KIRÁLY TÉR 1.

 

3.)      Az egyesület működési területe: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Feketehegy-Szárazrét közigazgatási területe.

 

4.)      Az egyesület önálló jogi személy.

 

5.)      Az alapítás éve: 1997.

 

3. §

               

1.)      Az egyesület emblémája, jelvénye: Kör alakú. Körben az egyesület nevének felírása, alul középen az alapítás éve. Az emblémát a felirat kivételével Feketehegy-Szárazrét térképi lenyomata borítja, középen Székesfehérvár város címerével.

 

2.)      Az egyesület pecsétje: Megegyezik az emblémával, kivétel, hogy stilizáltan szerepel rajta a város emblémája.

 

 

II.

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA

TEVÉKENYSÉGI KÖRE ÉS FELADATA

 

4. §

 

1.)      Az egyesület célja, elősegíteni a városrész fejlődését, képviselni és védeni a városrész lakóinak érdekeit különböző fórumokon, tevékenységi körébe tartozóan módot nyújtani a lakók érdekeinek, jogainak kifejezésére, lehetőséget teremteni ezen érdekek, jogok érvényesítésére, gyakorlására, és szükség esetén ellátni tagjai érdekképviseletét, érdekvédelmét.

 

2.)      Az egyesület, mint közhasznú társadalmi szervezet által - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan – végzett, cél szerinti tevékenységek:

a)       szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

b)       kulturális tevékenység,

c)       környezetvédelem,

d)       emberi és állampolgári jogok védelme,

e)       sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

 

3.)      Az egyesület közhasznú tevékenységi köre elsősorban a városrész lakossága emberi- és állampolgári jogainak, valamint környezetének védelmére, e jogok érvényesítésére, a városrész fejlesztésének elősegítésére, kulturális, sport és szociális tevékenység szervezésére, végzésére terjed ki.

 

4.)      Az egyesület nem zárja ki, hogy nyilvántartott tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

 

5.)      Az egyesület feladata:

f)        Működési területén elősegíteni a fejlesztési célkitűzések megvalósítását;    

g)       Képviselni és védelmezi tagjai érdekeit polgári szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújtani a sértett jogok orvoslásában;

h)       Tárgyilagosan kiállni az erkölcsi (etikai) értékek védelméért, küzdeni a városrész és lakói érdekei ellen ható döntések megvalósítása ellen;

i)         Szervezni, irányítani és vezetni a városrész fejlesztése érdekében az önerős közszolgálati munkavégzést;

j)         Céljai megvalósítása érdekében kapcsolatot tartani a városrész önkormányzati képviselőjével, valamint a város önkormányzatával és különböző társadalmi szervezetekkel;

k)       Rendszeresen tájékoztatni tagjait az egyesület tevékenységéről, és véleményüket kérni a tagságot, illetve a városrészt érintő kérdésekben;

l)         Részt venni a városrész lakóinak kulturális- és szabadidős-, valamint sport rendezvényeinek szervezésében;

m)      Anyagilag is támogatni a városrész kulturális-, szabadidős- és sport rendezvényeit, illetve a szociálisan rászorultakat;

n)       Tevékenységével összefüggésben, a nyilvánosság eszközeivel élve hitelesen tájékoztatni a közvéleményt.

 

6.)      Az egyesület a céljai megvalósításának, és feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében, szükség esetén, vállalkozási tevékenységet végezhet, önsegélyezési alapot (alapítványt) hozhat létre.

 

 

III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

5. §

 

1.)      Az egyesület tagjai a tagságot megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján:

a) rendes tagok,

b) pártoló tagok,

c) tiszteletbeli tagok lehetnek.

 

2.)      Az egyesület rendes tagja lehet minden Feketehegy-szárazréti polgár, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, valamint önkéntességi alapon belépve fizeti a meghatározott tagsági díjat.

 

3.)      Pártoló tag lehet az a külföldi és belföldi természetes vagy jogi személy, aki nem a városrész lakója, de elfogadja az egyesület alapszabályát, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület tevékenységét.

 

4.)      Tiszteletbeli tagok lehetnek azok a belföldi vagy külföldi személyek, akiknek az egyesület legmagasabb fóruma ezt a címet adományozza.

 

 

 

A tagsági viszony

keletkezése és megszűnése

 

6. §

 

1.)      Az egyesületbe való belépés, illetve az onnét történő kilépés önkéntes. Az elfogadást illetően a választmány dönt.

 

2.)      Rendes tagsági viszony keletkezhet az egyesület alapításával, illetve belépési szándéknyilatkozat megtételével, megszűnhet a kilépés bejelentésével, illetve a meghatározott tagdíj befizetésének elmulasztásával.

 

3.)      Pártoló tagsági viszony szerződéskötéssel, az egyesület választmányának jóváhagyásával keletkezhet, és a szerződésben foglalt feltételek megszűnésével, megszűnik.

 

4.)      Tiszteletbeli tagsági viszony adományozás útján keletkezhet, és lemondással vagy méltatlanság esetén visszavonással szűnik meg. A tiszteletbeli tagsági cím adományozására a jelölt egyetértésével a választmány tesz javaslatot a közgyűlésnek.

 

                5.) Az egyesület tagjairól az ügyintéző szerv tagnyilvántartást vezet.

 

 

 

Az egyesülET tagjainak

jogai és kötelezettségei

 

7. §

 

1.)      Valamennyi rendes tag joga, hogy:

a)       Részt vegyen az egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ennek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon. Véleményét, javaslatát szóban, vagy írásban megtegye, és azokra választ kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van annak fenntartására és különvéleményként történő megjelenítésére.

b)       Az egyesület egészének és egyes szerveinek működésével, célkitűzéseivel, terveinek megvalósításával, anyagi- és pénzügyi helyzetével összefüggésben az egyesület tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokra érdemi választ kapjon.

c)       Igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit.

d)       Az egyesület közreműködését, segítségét, vagy védelmét kérje minden olyan esetben, amikor jog-, vagy érdeksérelem éri, illetve életkörülményei, morális helyzete ezt indokolttá teszi.

e)       A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, és az egyesület minden vezető testületébe és tisztségére jelölhető, illetve választható. 18 éven aluli személy nem lehet a szervezet képviselője, nem rendelkezhet a bankszámla felett, nem lehet utalványozási joga.

 

2.)      A tiszteletbeli tag tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, egyesületi tisztségre azonban nem választható.

 

3.)      A pártoló tag viszonyát az egyesület szerződésben rögzíti. Részt vehet az egyesület minden rendezvényén, véleményét, álláspontját kifejtheti, betekintést nyerhet a szerződésben rögzített feladatok teljesítésébe.

4.)      Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit betartani, a hozott határozatokat irányadónak elfogadni.

 

5.)      Az egyesület tagjai az egyesületnek okozott károkért polgárjogi (kártérítési) felelősséggel tartoznak.

 

 

 

Az egyesület képviselete

 

8. §

 

1.)      Az egyesület képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén az alelnökök látják el.

 

2.)      Az egyesület tagjainak érdekképviseletét az elnök (alelnökök), vagy az általuk felkért személy látja el.

 

3.)      Bankszámláról történő rendelkezéshez két képviseletre jogosult személy aláírása szükséges, az alábbiak szerint: Az egyik mindig az elnök, a másik a két alelnök közül bármelyik lehet. Utalványozási joga az elnöknek van.

 

 

 

 

 

IV.

 

 

AZ EGYESÜLet SZERVEI, AZOK

Szervezeti és MŰKÖDÉSI RENDJE

 

9. §

 

 

1.)      Az egyesület szervei:

n       Közgyűlés

n       Választmány

n       Ellenőrző bizottság

 

2.)      Az egyesület szervei a törvényesség, a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elveinek tiszteletben tartásával működnek.

 

 

 

 

 

A közgyűlés

 

10. §

 

 

1.)      Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a Feketehegy-Szárazrét Polgárai Egyesületének rendes tagjaiból áll.

 

2.)      A közgyűlés működési rendje: Szükség szerint, de évente legalább egyszer a választmánynak össze kell hívni, az időpont és a napirend egy napilapban történő közzétételével. Akkor is összehívásra kerül, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a rendes tagok egynegyede írásban kezdeményezi az ok és a cél megjelölésével.

 

3.)      A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a)       Az alapszabály megalkotása és módosítása;

b)       Az egyesület feloszlatásának kimondása;

c)       Az egyesület vezető szervei, vezető tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása;

d)       A választmány éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása;

e)       A tagsági díjak megállapítása;

f)        A választmány éves gazdálkodási tervének és a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása;

g)       Az egyesület éves költségvetésének meghatározása.

 

4.)      A közgyűlés nyilvános, kivétel, ha az egyesület belső életével kapcsolatos kérdések tárgyalása miatt a közgyűlés másként határoz.

 

5.)      Döntés és határozathozatal:

a)       A közgyűlés határozatképességéhez a rendes tagok 50%-a +1 fő megjelenése szükséges. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 15 napon belül meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok létszámától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok tárgyában.

b)       A közgyűlés a határozatait általában nyíltan, egyszerű többséggel hozza. Tehát a határozathozatalhoz a megjelent rendes tagok 50%-a + 1 fő szavazata elégséges.

c)       Az alapszabály elfogadásához, módosításához, kiegészítéséhez, az egyesületnek más társadalmi szervezettel történő egyesüléséhez, valamint az egyesület feloszlásának kimondásához kétharmados többség szükséges.

 

6.)      Összeférhetetlenség:

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 

 

 

A választmány

 

11.§

 

 

1.)      Az egyesület ügyintéző szerve a választmány, mely a választmány elnökéből és 6 fő választmányi tagból áll. 

 

2.)      A választmány elnökét és tagjait a közgyűlés választja három évre.

 

3.)      A választmány működési rendje:

a)       A választmányon belüli munkamegosztásról, a tisztségek elosztásáról az elnök javaslata alapján a választmány tagjai döntenek;

b)       A választmány saját tagjai közül az egyesület képviseletére az elnök mellé 2 fő alelnököt választ;

c)       A választmány üléseit legalább kéthavonta tartja;

d)       Szükség szerinti üléseit az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik alelnök hívja össze, melyről három nappal az esedékesség előtt, a napirend egyidejű közlésével értesíti a tagokat;

e)       Előkészíti az egyesület közgyűlését;

f)        Intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyeket, vezeti a nyilvántartást;

g)       Összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz a napirendre. Évente beszámol az egyesület tevékenységéről, melyet a közgyűlés által történő elfogadást követően nyilvánosságra hoz;

h)       Végrehajtja a közgyűlés által meghatározott feladatokat;

i)         Végzi az egyesület tevékenységi körébe tartozó célok megvalósítása érdekében a nyilvánossági munkát;

j)         Ülései általában nyilvánosak;

k)       Kidolgozza és jóváhagyja az egyesület szervezeti és működési szabályzatát;

l)         Megköti a szerződéseket a pártoló tagokkal;

m)      Javaslatot tesz a közgyűlésnek a tiszteletbeli tag személyét illetően.

 

4.)      A választmány hatásköre:

a)       Irányítja az egyesület munkáját a két közgyűlés közötti időszakban;

b)       Kezeli az egyesület vagyonát;

c)       Véleményt formál, és javaslatot tesz az egyesület tagjait érintő kérdésekben, képviseli és védi érdekeiket;

d)       Dönt a rászoruló tagok anyagi támogatásáról;

e)       Dönt az új tagok egyesületbe való belépéséről, illetve a tagok kilépését illetően;

f)        Dönt olyan kérdésekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

5.)      A választmány döntésének rendje:

Az egyesület választmánya határozatképes, ha tagjainak 66 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

6.)      Összeférhetetlenség:

A választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által    megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

7.)      Nyilvántartás, nyilvánosság:

a)       Az egyesület választmánya olyan nyilvántartást vezet, amelyből a választmány, illetve a közgyűlés határozatainak, illetve jegyzőkönyveinek előtalálása biztosítható, s ezáltal a választmány, illetve a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) visszamenőleg is megállapítható.

b)       A választmány és a közgyűlés teljes tagságot érintő döntéseit a választmány egy napilapban megjeleníti. Konkrét ügyekben hozott döntést az érintettekkel szóban közli a választmány, illetve biztosítja az érintetteknek, hogy az ügyükben keletkezett iratokba személyükre vonatkozó mélységig betekintsenek.

c)       Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett, és mindenki által megtekinthető iratokba - az egyesület elnökéhez írásban beadott igény kézhezvételét követő öt munkanapon belül – az egyesület székhelyén bárki betekinthet, valamint azokról saját költségére másolatot készíthet.

d)       Az egyesület a szolgáltatásai körébe tartozó rendezvényeket nyilvánosan meghirdeti. Előírt beszámolóit az elfogadás után nyilvánosságra hozza.

 

 

 

 

Az ellenőrző bizottság

 

12. §

 

 

 

1.)      A választmánnyal egyidőben a közgyűlés 3 fős ellenőrző bizottságot választ, mely 1fő elnökből és 2 fő bizottsági tagból áll.

 

2.)      Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve az egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki

 

a)       a választmány elnöke vagy tagja,

b)       az egyesülettel, mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)       az egyesület közhasznú  cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgál- tatásokat, és az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, és az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d)       az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

3.)      Az ellenőrző bizottság működési rendje:

 

a)       Az ellenőrző bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

b)       Az ellenőrző bizottság üléseit évenként legalább egyszer tartja;

c)       Az ellenőrző bizottságot szükség esetén bármelyik tagja összehívhatja, melyről az esedékesség előtt három nappal, a napirend egyidejű közlésével értesíti tagjait;

d)       Az ellenőrző bizottság minden tagja tanácskozási joggal rész vehet a választmány ülésein.

 

4.)      Az ellenőrző bizottság hatásköre:

 

a)       Az ellenőrző bizottság felügyeli és ellenőrzi az egyesület alapszabályának betartását, valamint az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést, esetleges munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

b)       Az ellenőrző bizottság köteles a választmányt tájékoztatni, és a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, amelynek megoldása, megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé.

c)       A választmány ülését, illetve szükség esetén a közgyűlést is az ellenőrző bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a választmány ülésének, illetve szükség esetén a közgyűlésnek az összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult.

d)       Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

5.)      Az ellenőrző bizottság döntési rendje:

 

Az ellenőrző bizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

 

 

 

 

 

Tisztségviselők

 

13. §

 

 

1.)      Az egyesület közgyűlése az egyesület rendes tagjai sorából vezető tisztségviselőket választ.

 

2.)      Az egyesület vezető tisztségviselői a választmány elnöke - aki egyben az egyesület elnöke -, valamint a választmány tagjai, illetve az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai.

 

3.)      Az egyesület vezető tisztségeibe történő jelölés és a szavazás általában nyíltan történik. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta.

 

4.)      A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

5.)      A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

6.)      Az egyesület választmánya - az egyesület tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások megvalósításának elősegítésére, a szolgáltatások végzésének irányítására - az egyesület tagjai közül különböző tisztségviselőket választhat.

 

7.)      A tisztségviselők jog- és hatáskörét működési szabályzat szabályozza, amelyet a választmány hagy jóvá.

 

8.)      A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a közgyűlés (amennyiben az egyesület vagyonnal rendelkezik) tiszteletdíjat határozhat meg.

 

9.)      A tisztségviselők megbízása megszűnik:

a)       A tagsági viszony megszűnésével;

b)       Lemondással;

c)       Visszahívással.

 

10.)   A vezető tisztségviselők visszahívása a rendes tagok egynegyedének a választmányhoz írásban benyújtott javaslatával is kezdeményezhető. Ebben az esetben a választmány a javaslat benyújtásától számított 30 napon belül köteles a közgyűlést összehívni. A visszahívásról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. 

 

 

 

 

 

Az egyesület gazdálkodása

 

14. §

 

 

1.)      Az egyesület működésének pénzügyi alapját a tagdíjak, illetve egyéb bevételek (a tagok önkéntes adományai, pártoló tagok támogatása, stb.) alkotják.

2.)      Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

3.)      A egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 4. §-ban meghatározott tevékenységére fordítja.

4.)      A tagdíjak befizetésének rendjét és mértékét a közgyűlés határozza meg.

 

 

 

BESZÁMOLÁS

 

15. §

 

1.)      Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

 

2.)       A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

3.)       A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

 

a)       a számviteli beszámolót;

b)       a költségvetési támogatás felhasználását;

c)       a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d)       a cél szerinti juttatások kimutatását;

e)       a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f)        az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g)       a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

4.)      Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

 

5.)      A 3.) pont a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

16. §

 

1.)      Az egyesület a függetlenség és az önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatot állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel és tömegkommunikációs intézményekkel.

 

2.)      Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

3.)      Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.

 

A fenti alapszabályt az egyesület 2001. január 26.-án megtartott közgyűlésén. A 2006. szeptember 18.-i közgyűlésen a székhely változtatás miatt módosított alapszabályt a jelenlévő rendes tagok elfogadták

 

Székesfehérvár, 2006. szeptember 18.

 

 

 

 

 

……………………………….

Elnök

 

 

 

 

 

………………………….                                                                                                    ……………………………

Hitelesítő                                                                                                                            Hitelesítő

 

 

A dokumentum teteje